ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 หมู่13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02-529-0935 โทรสาร 02-909-7798 E-mail: info.ysschool@yahoo.com

          โรงเรียนได้จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2527 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 62 ตารางวา

ในพื้นที่เขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1