วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน
พัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตที่พอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน
สุสํส ลภเต ปญํญ
ศึกษาด้วยดีย่อมได้ปัญญา