พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.สร้างโอกาสทางการศึกษา

เป้าหมาย
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ได้เหมาะสม
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ได้เหมาะสม
3. นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
4. นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์